Generalforsamling

Felsted Vandværk amba. afholder den årlige ordinære generalforsamling,              tirsdag d. 21.02.23 kl. 19.00 i Felsted Forsamlingslokaler.

referat fra genneralforsamling 25.02.20 (1)

Referat af generalforsamling 20.02.19. klik på nedenstående link scan 0003

Scan_0003

Felsted Vandværk afholder den ordinære Generalforsamling onsdag d. 20.02.2019 kl. 19.00 i Felsted Forsamlingslokaler.           Dagsorden i henhold til vedtægterne , med fastsættelse af ny m3 pris.

Referat fra Felsted Vandværk Amba. Generalforsamling.    

Onsdag d. 22.02.2018  kl. 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

                Dagsorden iflg. Vedtægter.:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

               Erling Nissen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig

               indvarslet iflg. vedtægterne.

Pkt. 2.   Formandens årsberetning for Felsted Vandværk amba:

                I 2017 har der været forskellige udfordringer i forbindelse med Vandværkets drift og

                med nye administrative EU krav.

                Med hensyn til det administrative så træder der en ny EU lov i kraft her i 2018, loven beskriver hvordan

                vi skal behandle og opbevare personlige data, dvs. de oplysninger vi ligger inde med, om forbrugere.

                Vi må f.eks. ikke oplyse 3. mand, hvor meget vand en forbruger bruger. Vandværks-foreningen har kogt

                denne lov ned til et digert værk på 32 sider som Ib kunne bruge som skabelon til at beskrive hvordan vi

                behandler de oplysninger vi ligger inde med om forbrugerne.

                Med hensyn til driften har vi haft problemer med retur skylningen af filtrene.

                Alle luftventiler var mere eller mindre utætte, de blev derfor skiftet i marts det løste dog ikke problemet,

                men i december mdr. fandt vi et stort hul på et skjult luftrør, så nu ser det ud til at problemet er løst.

                I 2017 har vi udpumpet 86228 m3 vand fra vandværket i 2016 blev der udpumpet 85225 m3. det er 1003 m3

                mere end sidste år. Vi har haft et spild på 3,85%.

                Vi har fået taget det lovpligtige antal analyser af vandet.

                Nogle af prøverne viste, pga. de filter problemer vi havde, en mindre overskridelse af tubiditten, dvs. at

                vandet et døgn efter et skyl ikke var helt klar, det er dog ikke sundheds skadelig.

                D.19.10.17 viste en analyse en kraftig overskridelse af Zink og Bly.

                I samråd med komm. og embedslægen blev vi enige om, at få lavet en hurtig omprøve, da alt tydede på

                at der var tale om en fejl i laboratoriets  prøveresultat.

                Den nye prøve viste dog også at værdierne lå langt under max. værdien.

                Vi har mistet 1 forbruger smedens hus, og fået 1 ny forbruger Kværslykke 7.

                Vi har indhentet tilbud på elektroniske fjernaflæsbare vandmåler, men da der ikke kunne gives en fast pris

                på det vi kræver af fjernaflæsbare målere, har bestyrelsen vurderet at fordelene ikke står mål med investe-

                ringen, vi har derfor besluttet at afvente om der kommer et bedre produkt, til en gunstigere pris på markedet.

  1.       17.03 havde vi Lars Øvig på inspektion på Vandværket, der var ingen negative bemærkninger.

                Han arbejder med indsatsplaner for indvindingsoplandet og har lovet at komme med et oplæg i 2018, dvs. at

                Komm. sammen med os skal vurdere, om der skal foretages beskyttelsesforanstaltninger omkring boringerne,

                umiddelbart er der ikke noget der tyder på at det bliver nødvendig.

                Så har vi 3 jubilarer i år: det er Ib, Henning og Erling der har været i bestyrelsen i 20 år, Tillykke med det, vi

                håber i fortsætter mange år endnu, hvis i skal nå op på højde med Formanden,  mangler der kun nogle få år.

                Kommende opgaver i 2018.

               Der skal udarbejdes en beskrivelse af prøvetagnings-processen, det er et værk på 16 sider, der beskriver det vi

               altid har gjort. Det er bare den forskel at det ind til nu, har været laboratoriets opgave at overholde gældende

               krav.

               Der kommer muligvis 2 nye parcelhus udstykninger her i Felsted i 2018

Pkt. 3  Regnskab ved kasseren.:

            Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2017 der viste et underskud  på kr.44.465

                 og en egenkapital pr. 31.12.2017 på kr. 1.654.312

Pkt. 4   Budget og Takstblad for kommende år (2018).

                Budget og Takstblad for 2018 blev fremlagt og gennemgået.

                Alle tilslutningsafgifter er reguleret efter de Anlægskartoteket for Felsted Vandværk.

                Prisen for m3 vand holdes uforandret på 3,50 kr. pr. m3.

                Rykkergebyr på 150 kr. er nedsat til 100 kr. efter loven om renter og andre forhold ved

                forsinket betaling, jf. lovbek. Nr. 459 af 13.maj 2014-

                Regnskab, budget og takstblad blev godkendt. 

Pkt. 5    Forslag:

Der var indkommet et forslag, om forhøjelse af honorar til Formand og kasserer.

                 Det blev besluttet at forhøje beløbet med 10.000 kr. årlig fra år 2018.

Pkt. 6    Valg til Bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen var Ib Andersen og Kjeld Eskildsen, begge blev genvalgt.

                 Ligeledes blev suppleant  Rasmus Andreasen genvalgt.

Pkt. 7       Valg til revisor.

                 Som revisor blev Theodor Brand genvalgt, og som revisorsuppleant blev

                  Søren Byskov Nielsen også genvalgt.                 

Pkt. 8    Eventuelt

                Ingen bemærkninger, så dirigenten takkede for god ro og orden.